Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2008

ABNORMAL - ABNORMALITY

Etymology of abnormal (έκνομος)

Abnormal comes from the Latin abnormis, which derives from the Greek words:
ab [από; apo; from, away] + norma [from the Gk. γνώμων (gnomon; carpenter's square, rule, pattern)].

Post 7.

ABNEGATION

Etymology of abnegation (αρνηση, απ-άρνηση)

Derives from the Latin abnegatio from the verb abnego, which derives from the Greek words:
ab [από; apo; from, away] + nego (ne or nec + ago).

Post 6

Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2008

ABLUTION

Etymology of ablution (πλύσιμο, πλύση ιεροτελεστίας)

Derives from the Latin ablutio from the verb abluo.
ab [από; apo; from, away] + luo [λούω (βρέχω, καθαρίζω, εξαγνίζω, εξοφλώ), luo (wash, bath, clean, purify, expiate)].


Post 5.

Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2008

ABERRATION

Etymology of aberration (παρέκκλιση <από το κανονικό>, περεκτροπή)

Derives from the Latin abberratio from the verb aberro.

ab [από; apo, from, away] + erro [from the Greek verb έρρω (erro; walk slowly, lose the way, wander, ramble, make a mistake, errant)].


Post 4.

ABDUCTION

Etymology of abduction (απαγωγή).

From the Latin verb abduco:
ab [από; apo] + duco [from the Greek verb defco (δεύκω, φροντίζω; take care of, look after)]


Post 3.

ABDOMEN

Possible etymologies of abdomen

From the Latin abdomen.
Possible etymologies:
1) ab [apo; από] + dy-ome [δύ-ομαι (βυθίζομαι), to be sank]
2) ab [apo; από] + demos [δημός (λίπος, πάχος), fat]

Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2008

ABDICATION

Etymology of abdication

Abdicate from the Latin abdico from ab+dico.
ab: from - away; from the Greek apo (από)
dico (deico) from the Greek dicnimi (δείκνυμι; show, say)
dico: δείκνυμι τη γλώσση, λέγω


abdicate (παραιτούμαι, απαρνιέμαι, εγκαταλείπω) από το ab (από) + dico (δείκνυμι)